Tuesday, November 8, 2011

Machine language

Shijo, Kyoto